Naito Hatuho
Desperate War of Japan in the Pacific
This page contains kanji characters.

Fujyori (不条理) na mono, hi ningen-teki (非人間的) na mono desura, koreni break wo kakeru Kinoh ga sosiki-teki (組織的) ni hatarakanai. Kojin (個人) no Kyouki (狂気) wa, tachimachi Sosiki (組織) no Kyouki heto henyou suru. Tokkou sakusen (特攻作戦) toiu sosiki-teki Kyouki no teisiki-ka (定式化) mo kanou ninaru.
Naito, jyo
Naito Hatuho


aboutMe
© 2009-2011 Enoki Sensor All Rights Reserved