National junior tech college students by IJN suicide operations
EstablishedNameKIAPersonal name
1939Morioka8Taro, Ichirou, Minoru, Yutaka, Hokutaro, Masaji, Haruo, Hisashi
1921Sendai6Yoshio, Sousuke, Saburo, Hiroshi, Masao, Tanemi
1922Hamamatsu6Kiyoshi, Takeshi, Kunitame, Koreyuki, Takashi, Hiroshi
1920Kanazawa6Hirotugu, Mikio, Yorisei, Jiro, Minoru, Seiji
1923Nagaoka5Masatoshi, Masanori, Yasuhira, Kiyoshi, Yasuhi
1905Nagoya5Tomeo, Takamasa, Takakazu, Osamu, Susumu
1920Yokohama4Teruhiko, Shin, Mitsuo, Masaru
1922Tokushima4Atsuyoshi, Fumio, Hisashi, Kazuyoshi
1906Kumamoto4Kei, Tetsuo, Yutaka, Hiroshi
1931Tainan4Takuo, Katuto, Sashiro, Keiei
1939Muroran3Kiyoji, Masato, Ichirou
1915Kiryu3Eizou, Kinji, Yoshiharu
1924Yamanashi3Hideya, Shigeo, Watari
1920Hiroshima3Kiyoshi, Itsuhi, Masanao
Utsunomiya2Hideo, Masato
Musashi2Masami, Yasutake
Kobe2Seisaku, Hikaru
Kurume2Hikojiro, Fumio
Yonezawa1Yuzo
Taga1Shigetoshi
Fukui1Hideo
Osaka1Akira
Kansai1Masao
Yamaguchi1Heikichi
Takamatsu1Minoru
Taipei1Makagami
Total80Imai, p102-105, p111-112

2008-2009 Enoki Flying Board